Wzorowy Nauczyciel

W roku 2018 Fundacja Wileńszczyzna rozpoczęła kolejny etap realizacji programu Wzorowy Nauczyciel, mającego na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną nauczycielom polskich placówek oświatowych w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim.


Wzmacniamy swoje kompetencje

W roku 2018 Fundacja Wileńszczyzna rozpoczęła kolejny etap realizacji programu Wzorowy Nauczyciel, mającego na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną nauczycielom polskich placówek oświatowych w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim.

Całość działań dotyczy projektu Fundacji Wileńszczyzna pt. „Wzmacniamy swoje kompetencje”, wspieranego przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i skierowanego do polonijnej kadry dydaktycznej w szkołach na Litwie.

Co oferujemy

Szkoły, które przyłączą się do realizacji projektu „Wzmacniamy swoje kompetencje”, otrzymają pełne wsparcie i pomoc dla rozwoju umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy nauczyciela dla swoich pracowników. Uczestnicy uzyskają możliwość wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym cyklu kursów i szkoleń edukacyjnych, skierowanych do nauczycieli klas 1-4 oraz 5-12.

Podczas warsztatów dla nauczycieli wykorzystane zostaną metody coachingowe, które wyzwalają potencjał osób, zwiększają ich motywację oraz efektywność pracy, wpływając tym samym na efektywność działań szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Ukierunkowanie działań nauczycieli na samodzielne szukanie rozwiązań problemów w życiu zawodowym i osobistym, pozwoli wzmocnić umiejętności komunikacyjne, zrozumieć język, zachowanie, decyzje i działania uczniów, umiejętnie pracować z problemami uczniów (np. dysleksją, brakiem motywacji), zbudować trwałą relację nauczyciel – uczeń. Zidentyfikowanie i zrozumienie ludzkich zachowań i emocji, pomoże rozwiązywać trudne relacje w klasach: przemoc psychiczną i fizyczną.

Wykwalifikowani specjaliści z Polski pomogą uczestnikom szkoleń w zaktualizowaniu dotychczasowej wiedzy i zdobyciu nowej – wykorzystanie nowych umiejętności i wiedzy w codziennej pracy jest gwarancją stworzenia nowoczesnej placówki edukacyjnej.

W ramach wsparcia polskich szkół na Wileńszczyźnie, uczestnikom zostaną także udostępnione pełne pakiety pomocy dydaktycznych w języku polskim.

Przebieg programu

W trakcie realizacji projektu przewidziane są cztery spotkania w formie warsztatów – trzy jednodniowe spotkania w Wilnie oraz jedno weekendowe spotkanie w Polsce, które odbędą się według następującego harmonogramu:

  • 15 września 2018 – I spotkanie w Wilnie
  • 13 października 2018 – II spotkanie w Wilnie
  • 10 listopada 2018 – III spotkanie w Wilnie
  • 15-16 grudnia 2018 – IV spotkanie w Polsce

Podczas szkoleń wychowawcy będą zdobywać wiedzę nt. wykorzystania narzędzi coachingowych i doskonalić swoje umiejętności.
W kontekście rozwoju zawodowego istotna będzie także wzajemna wymiana doświadczeń z pracownikami innych polonijnych placówek oświatowych oraz kontakt ze środowiskiem nauczycieli z Polski.
Dla beneficjentów programu Wzorowy Nauczyciel udział w spotkaniach będzie bezpłatny.

Rozwój to podstawa

Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej, pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych, wdrożenie w nowe systemy i formy pracy i współpracy z uwzględnieniem wartości i przekonań, poznanie sposobów wpływania na motywację swoją i innych, rozwój kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia dzięki spotkaniom ze specjalistami w dziedzinie coachingu – to tylko niektóre rezultaty przyłączenia się nauczycieli szkół do programu Wzorowy Nauczyciel, którego głównym celem jest stworzenie placówek przyjaznych i nowoczesnych. Odpowiednie wykorzystanie zdobytych umiejętności pozwoli na realizację działań systemowych, wypracowanych i wdrażanych w życie szkoły – wzmocni wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się i budującej kulturę współpracy.

Postęp na co dzień

Współpracując z kadrą dydaktyczną, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci i młodzieży w polskich szkołach poza granicami RP. Jesteśmy przekonani, że planowanie działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin, serdecznie zachęcamy do współpracy!


Koordynator projektu